E-CRIS

Информациски систем за истражувачката дејност во Македонија

Вреднување на истражувачката успешност, избор во научно звање, цитираност...

Библиографии

Персонални библиографии

За авторите чии библиографски единици се обработени во системот COBISS

Библиографии на сериски публикации

За сериските публикации чии статии се обработени во системот COBISS
20

најнои докторски дисертации

    20

    најнови магистерски трудови