Платформа COBISS

Платформа COBISS

COBISS претставува организациски модел на поврзување на библиотеките во национален библиотечно-информациски систем со заемна каталогизација, заемна библиографско-каталошка база на податоци COBIB и локални бази на податоци на библиотеките учеснички, база на податоци за библиотеките COLIB, нормативна база на податоци CONOR, како и бројни други функции повеќе...

COBISS.net

COBISS.net

потврден проект на меѓународна развојна соработка во градењето на национални библиотечно-информациски системи и информациски системи за истражувачката дејност.
IZUM

IZUM – Институт за информациски науки, Марибор

Јавна установа, основана како информациски сервис на словенечката наука, култура и образование. Главно се бави со развој и функционирање на системот и сервисите COBISS.

Библиотеки во COBISS

-

Записи во базата COBISS.MK

-

Книги

-

Статии

-

Списанија

-

CD/DVD

-

Статистички показатели повеќе...