Е-прирачници

Е-прирачници

Формат COMARC, програмска поддршка COBISS3, упатства, описи на дополнувањата...
dCOBISS

dCOBISS

Дигитален репозиториум COBISS
Препорачана опрема

Препорачана опрема

Компјутерска опрема и програмска поддршка, интернет, печатачи, читачи на бар-код, рачни терминали и таблички за потпишување, RFID-читачи, инсталирање на програмската поддршка...
Центар ВБМ

Центар ВБМ

  • За Центарот ВБМ
  • Податоци за контакт